Sidhuvudbild

Kommunala planer

Hästar i Värmdö - bilaga till Översiktsplan

Inför kommunens översiktsplanearbete 2010 hjälpte Vision Häst Värmdö med att se till att denna bilaga togs fram. Den är en beskrivning över totala hästverksamheten i Värmdö med fokus på stigar och vägar som används för ridning/körning. Tack vare ett stort engagemang från de flesta stall så fick vi in detaljerade kartor på dessa samt önskade ridvägar och speciellt farliga övergångar/passager.
Den ligger till grund för vårt arbete i Hästvägsföreningen.
Läs den här
160312

Exploatering av Kulla-Karby stoppad

Efter att markägaren fått alla tillstånd, dvs detaljplanen var klar valde de att avbryta hela projektet. Vi valde då att ställa en fråga till de politiska partierna inför valet idag. I bilagan kan du läsa alla svaren.
Sammanfattningsvis ser det ljust ut för oss och mörkt ut för markägaren.
140914

Utställning förslag detaljplan Kulla-Karby

Underlaget och förslaget till detaljplan lades ut idag på Värmdö kommuns hemsida. I morgon tisdag 20 mars kl 18-20 är det öppet hus på kommuntorget.
Läs mer här
120319

GC-väg, parkering o bussvändplan Hålludden

Planering pågår för att göra en gång- och cykelväg utmed Hålluddssvägen, men tyvärr ingen ridväg ännu. Dessutom ska man göra plats för en bussvändplan och parkeringar. Läs mer här
120319

Politikerhearing - vad sa de?

Alla partierna gillar hästar och ridning!!
En sammanfattning av vad som sas läser du på nyhetssidan

Politikerutfrågning den 9 sept, kl. 18.30 om ridsport och hästnäringen. Kom och ställ dina frågor, se inbjudan.
Lars-Erik Alversjö (m), Lars Bryntesson (s), Henrik Paulsen (c), Amie Kronblad och Britt Lindmark (fp), Malin Åberg Aas (mp), Marianne Essén (kd) och Mats Skoglund (v) kommer. Kommer du?

Värmdös partiledare fick prova på att hantera en häst från marken den 23 aug. och försöka få den att följa dem. Yvonne Blombäck, Mp, som den tydligaste ledaren. Fler foton kan se på http://www.varmdo.se. eller på Facebook.
Läs vårt faktablad, pressmeddelande och vår annons.
101010

Hästbilaga till översiktsplanen

Värmdö kommun gjorde tillsammans med Vision Häst Värmdö en omfattande bilaga i våras. Den grundar sig på alla de kartor över vägar som används för ridning, önskade ridvägar och farliga platser som nästan alla stall bidrog med!

Den ingår alltså nu som bilaga till översiktsplanen men finns inte att läsa på kommunens hemsida pga tekniskt problem.
Men du kan läsa den här.

September ut har du chansen att tycka till om förslaget till Översiktsplan - ta den!
100908

Samrådsyttrande om Översiktsplanen

Här kan du läsa vårt samrådsyttrande..
Det börjar så här
"Det är glädjande att Värmdö kommun prioriterar ridsport och annan hästverksamhet genom att ta fram en bilaga till översiktsplanen ”Hästar i Värmdö”, som ger en bra lägesbeskrivning över hästverksamheten och vägar som används för ridning idag. I den finns inga förslag till åtgärder, vilket bör komma i nästa steg."
Sen följer ett par förslag för att förbättra ÖP:n.
101009

Värmdös översiktsplan ute på samråd

Värmdö kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som visar hur Värmdö bör utvecklas med hänsyn till miljö, klimat och energiaspekter fram till 2030.
Hur tycker du att förslaget är för hästnäringen och ridning i naturen? Kolla och tyck till senast 30 september.
Läs mer här
https://www2.varmdo.se/Resource.phx/plaza/publica/omkommunen/oversiktsplan/index.htx?aps=omkommunen
100705

Vårt yttrande om naturreservatet

Du kan läsa hela vårt samrådsyttrande här.
I korthet är vi positiva till att det bildas ett naturreservat med ridvägar men är frågande till om man verkligen kan skriva bort allemansrätten. Det vill kommunen göra med hänvisning till att det finns ridvägar att rida på.
Självklart ska vi hålla oss till ridvägar som görs i ordning, men om det finns skäl till att man vill/behöver rida på annan plats är det viktigt att det inte är förbjudet.
101009

Förslag till nytt naturreservat på Farstalandet

Samråd om nytt naturreservat på västra Farstalandet, Tjustviks naturreservat pågår. Du kan lämna synpunkter om förslaget fram till 1 oktober.
Reservatet ligger öster om Gustavsberg kring gårdarna Gottholma och Tjustvik samt sjön Långträsket med omgivande skogsmarker.
Frågor om naturreservatet besvaras från och med 1 september av handläggande ekolog Ann Hagström, tel 08-570 474 81. Handlingar i ärendet kan lämnas ut av Sebastian Bolander, tel vxl 08-570 470 00. Karta över området finns här
Mer info finns här: https://www2.varmdo.se/Resource.phx/pubman/templates/372.htx?id=9251
Samrådsmöte hålls 16 september kl 18-19.30, se kalendariet
Du kan lämna synpunkter om förslaget fram till 1 oktober.

Östra Mörtnäs samrådsyttrande

Vi har lämnat följande samrådsyttrande angående Östra Mörtnäs, området närmast Ålstäket.
Vision Häst Värmdö har en åsikt: "Den är att mark reserveras för ridväg så att vi, i samarbete med Visit Värmdö, kan binda samman hela Värmdö i en ridled, vilken kommer att främja besöksnäringen."
100827

Det här området berör området norr om Skärgårdsvägen som är ett vitalt område om vi ska kunna rida förbi Ålstäket. Läs mer här
https://www2.varmdo.se/Resource.phx/plaza/publica/invanare/sbk/aktuellaplaner/mortnas-ostra.htx och tyck till!
19 aug. har kommunen ett möte kl 18, se kalendariet.
Skriftliga synpunkter lämnas senast den 27 augusti, via e-post till: registrator.STN@varmdo.se per brev: Värmdö Kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 134 81 Gustavsberg. Uppge Dnr 04KS/0264.

Kulla-Karby, Ingarö

Samhällstekniska nämnden tog den 24 aug beslut enligt kontorets förslag:
1. Godkänner samrådsredogörelsen till detaljplan för del av Kulla 1:7,
Kulla-Karby
2. Uppdrar till kontoret att fortsätta planarbetet med att ta fram
utställningshandlingar

Alliansen röstade för, oppositionen emot.
Vi fortsätter arbetet för att hindra att detta angelägna område bebyggs.
100829